REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE
Konkurs w Salonie Oświetleniowym Luminosfera: Wygraj Lampkę Nocną! 

§1 Postanowienia Ogólne 

Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Wojtczuk- Mieczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUMINOSFERA Katarzyna Wojtczuk- Mieczkowska z siedzibą i adresem w Warszawie (02-212) ul. Bakalarskiej 34, NIP 9521852874, REGON 146992391 dalej zwana „Organizatorem”. 

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Konkurs rozpoczyna się dnia 01.07.2024r., a kończy się dnia 07.07.2024. r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu 

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: 

a)  zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 

 

b)  ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 

c)  posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

d)  posiada publiczne konto(profil)w serwisie Instagram, 

 

e)  wykona Zadanie Konkursowe. 

 

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie:
komentarza, w którym opiszesz, dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać naszą lampkę nocną. Bądź kreatywny – mile widziane są humor, emocje i ciekawe historie! 

(dalej: Zadanie Konkursowe).
Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu dowolnej formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.
- zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/luminosfera/ komentarza pod postem z dnia 01.07.2024r.
W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram; 

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora. 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych 

Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

 

Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 

 

Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 4 (słownie cztero) osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

 

Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 

 

Zwycięzca Konkursu zostanie nagrodzony wyjątkową lampką nocną Martinelli Luce Segnalibro o wartości 700zł. 

 

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

 

Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 9.07.2024r. 

 

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji wskazującej nazwę profilu (konta) w profilu Organizatora w 
serwisie Instagram @luminosfera  najpóźniej dnia 11.07.2024r.

Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości 
prywatnej w serwisie Instagram. 

 

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w 
ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres [email protected] informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

 

W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. 

 

Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody. 

 

Fundatorem Nagród jest Organizator. 

 

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

 

Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając 
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

 

W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. 

 

Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
§5. Dane Osobowe 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny 02-212 Warszawa, ul. Bakalarska 34 oraz na adres e-mail [email protected]

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

 

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail [email protected]

 

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

 

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
§ 6. Reklamacje 

 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Wygraj Lampkę Nocną! na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Organizatora 02-212 Warszawa, ul. Bakalarska 34 związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. 

 

Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. 

 

Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. 

 

Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2024 r. 

 

Konkurs nie jest loterią w rozumieniu przepisów Ustawy o grach hazardowych z dnia 
19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. 

 

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez 
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Uczestnika. 

 

Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem 
publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://luminosfera.pl/ ALBO z na 
fanpage Organizatora pod adresem URL: https://www.instagram.com/luminosfera/ i w siedzibie Organizatora. 

 

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 

 

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. 

 

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

 

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

 

Search engine powered by ElasticSuite